Blog > Komentarze do wpisu

Formy odwołań w przypadku przetargów

Przetargi to w tym momencie niezwykle popularny sposób zarówno na poszukiwanie wykonawców do konkretnych zamówień, jak i na uzyskanie możliwości zaprezentowania oferty naszej firmy i podpisanie bardzo atrakcyjnych kontraktów. Zasady organizowania przetargów są dokładnie opisane w przepisach prawa, a komórką odpowiedzialną za ten obszar jest Urząd Zamówień Publicznych. Składa się on z 10-15 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów. Z kolei na jego czele stoi prezes, wspierany przez Radę Zamówień Publicznych, pełniącą funkcję organu doradczego. Jakimi sprawami zajmuje się ten Urząd?

Pisanie odwołań nie należy do pracy przyjemnejLista obowiązków jest bardzo obszerna i obejmuje m.in. opracowywanie projektów aktów normatywnych, których treść dotyczy przetargów, tworzenie i upowszechnianie przykładowych wzorów umów wykorzystywanych podczas procesu udzielania zamówień publicznych oraz opracowywanie programów szkoleń, których głównym zadaniem jest rozpowszechnianie właściwych działań związanych z przetargami. Dodatkowo tego rodzaju organ wydaje Biuletyn Zamówień Publicznych, w którym umieszcza się przetargi, rozstrzyga w indywidualnych sprawach określonych w ustawie, przeprowadza analizy funkcjonowania całego systemu zamówień oraz kontroluje proces związany z przetargami. Warto również wspomnieć, że Urząd Zamówień Publicznych prowadzi współpracę międzynarodową w obszarze przeprowadzania zamówień publicznych, a także tworzy listę arbitrów którzy rozpatrują odwołania, organizuje rozprawy arbitrażowe i zajmuje się ich obsługą. I to właśnie odwołaniom chcielibyśmy się dokładniej przyjrzeć.

Przez zdecydowaną większość osób tryb odwołań przetargowych w naszym kraju jest niezwykle krytykowany, niemniej jednak warto mieć świadomość, że spełnia on bardzo istotną rolę. Co prawda za przetargi odbywające się w naszym kraju, a dokładnie procedury z nimi związane odpowiadają organizatorzy przetargów, jednak wszelkie odwołania od wyników przetargów lub nieprawidłowości, jakie mogły mieć miejsce w trakcie procesu udzielania zamówienia publicznego składane są do Urzędu Zamówień Publicznych. Odwołania mogą mieć różną formę. Mogą to być klasyczne odwołania, mogą to być również skargi i protesty.

Jeśli chodzi o odwołania, to mogą one zostać złożone do 5 dni od daty otrzymania decyzji w sprawie złożonego przez nas protestu, lub też od dnia terminu, w którym organizujący przetarg powinien go rozpatrzyć. Odwołania rozpatrywane są przez trzyosobowy zespół arbitrów, wybierany na drodze losowania. Co ważne, przewodniczący takiego zespołu musi posiadać kwalifikacje sędziowskie. Warto wiedzieć, że każde odwołanie, jakie zostanie złożone do zespołu arbitrów musi zostać rozpatrzone. Jeśli chodzi o decyzje, jakie może podjąć zespół arbitrów, to może on odrzucić odwołanie, podtrzymać je, nakazując jednocześnie powtórzenie konkretnych działań zamawiającemu lub unieważnić wszystkie decyzje podjęte przez osobę organizującą przetarg.

Protest składany jest w sytuacjach, kiedy przetargi nie są przeprowadzane w należyty sposób. Przykładem może być sytuacja, w której zmawiający nie przestrzega przepisów związanych z zamówieniami publicznymi. Protest składa się na piśmie, a na jego złożenie mamy 7 dni. Składać można go wyłącznie w trakcie trwania przetargu. W przypadku podtrzymania protestu, osoba organizująca przetarg ma obowiązek powtórzyć działania, których protest dotyczył. Z kolei jeśli protest nie zostanie rozpatrzony w terminie, w takiej sytuacji uznaje się, że został on odrzucony.

Z kolei skargi rozpatrywane są przez sądy właściwe dla siedziby firm organizujących przetargi. Skargi składać można na decyzje zespołu arbitrów. Sąd ma trzy miesiące na rozpatrzenie skargi, licząc od dnia w którym została ona złożone. Sąd taką skargę może odrzucić, może uznać za bezzasadną, może również wstrzymać przetarg lub uznać skargę za zasadną i zmienić decyzję zespołu arbitrów.

piątek, 21 czerwca 2013, arnoldus

Polecane wpisy